Onashiyeta antaveerentsipee

Instalando emisora de AIEAEP - Ivetsiquiniro antenate irario

Instalando emisora de AIEAEP - Ivetsiquiniro antenate irario

Pone un palo para la antena - Yoashitiro inchaquii ashi antena

Pone un palo para la antena - Yoashitiro inchaquii ashi antena

Estudiando los pastores - Ishitoriajeiti pashitoripee ovirisati

Estudiando los pastores - Ishitoriajeiti pashitoripee ovirisati

Los hermanos están de fiesta - Quemisantajeitatsiri iveshireajeita

Los hermanos están de fiesta - Quemisantajeitatsiri iveshireajeita

Hermanos en Cristo - Ashaninka quemisantajeitatsiri

Hermanos en Cristo - Ashaninka quemisantajeitatsiri

Directivas de AIEAEP 2015 - Jivatacaantirori AIEAEP- 2015

Directivas de AIEAEP 2015 - Jivatacaantirori AIEAEP- 2015

haciendo planes - yantajeitiro iquenqueshireyetiri

haciendo planes - yantajeitiro iquenqueshireyetiri

Ministerio iglesia de oviri - Pampoyeamentiriri Tasorentsi

Ministerio iglesia de oviri - Pampoyeamentiriri Tasorentsi

Instalación de AIEAEP - Osaviquinta Yapatoyeetantari

Instalación de AIEAEP - Osaviquinta Yapatoyeetantari

Directivas de AIEAEP - Jivatirori AIEAEP

Directivas de AIEAEP - Jivatirori AIEAEP

Donante de radio emisora - Paquerori iraariote AIEAEP

Donante de radio emisora - Paquerori iraariote AIEAEP

Asistiendo en el servicio - Iquiajeiti quemisantatsiri

Asistiendo en el servicio - Iquiajeiti quemisantatsiri

Confraternizando las mamas - Yoacaajeitaro iriniropee

Confraternizando las mamas - Yoacaajeitaro iriniropee

Estudiantes IBTAM - Shitoriantepee IBTAM

Estudiantes IBTAM - Shitoriantepee IBTAM

Regalo por el día de la madre - Ipashiyetaro otasone iriniropee

Regalo por el día de la madre - Ipashiyetaro otasone iriniropee

Una graduada - Tsinane tsoquirori oshitoriare

Una graduada - Tsinane tsoquirori oshitoriare

Entrega de Certificad - Ipiri ivaperite

Entrega de Certificad - Ipiri ivaperite

Capacitación de damas - Yoameyeetiro tsinanepee oamejeitantatsiri

Capacitación de damas - Yoameyeetiro tsinanepee oamejeitantatsiri